تنظیم لوایح

آن دسته از هموطنان گرامی که درصدد طرح دعوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی یا شبه قضایی کشور بوده و تمایل دارند که بدون استخدام یک وکیل و تحمل هزینه های آن، دعوی خود را چه به لحاظ شکلی و چه ماهوی بر موازین قانونی منطبق نموده و سنگ بنای دعوی خود را بر مبنای صحیح آن قرار دهند و نیز آن دسته از هموطنانی که پیش از این دعوایی را در مرجع قضایی مطرح نموده یا دعوایی، چه حقوقی و چه کیفری، علیه ایشان مطرح شده و در هر مرحله از مراحل قابل تصور اعم از دادسرا یا دادگاه بدوی یا تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور در دست رسیدگی است و می خواهند اظهارات و مواضع خود را در قالب موازین قانونی و به مؤثرترین شیوه ممکن به مقام قضایی رسیدگی کننده منتقل نمایند، می توانند با مراجعه به مؤسسه حقوقی دادبان تنظیم شکوائیه، دادخواست یا لوایح خود را با هزینه های قابل قبول به وکلای متخصص مؤسسه بسپارند.

 

کلیدواژه خود را وارد کنید