تنظیم قراردادها

بسیاری از مشکلات دامنه دار و بسیار پر هزینـه ی حقوقی که گریبانگیـر جمع کثیری از هموطنان ما است، در اغلب اوقـات با تمهیـدات غالباً سـاده و بسیـار کم هزینـه ای، از جملــه برخـورداری از مشـورت یک کارشنـاس مجرب به هنگام عقـد هرگونـه قرارداد یا مبادرت به هر عمل حقوقی، قابل پیشگیری اند و در این راستا، تفویض امـر تنظیم قراردادهـا به اهـل خبـره، از قراردادهـای سـاده و روزمره گرفته تا قراردادهـای پیچیده و تخصصی، کم خطرترین و امن ترین شیوه به نظر می رسد. نظـر به این واقعیت، مؤسسـه حقوقی دادبــان شرایطی را مهیـا نمـوده است که هموطنـان، با صرف هزینه هـای اندک، کنتـرل پیامـدهـای ناشـی از عقــود در قراردادهــای خـود را، غالبـاً بدون نیاز به مراجعــه به مراجــع قانونــی و قضایـی، رأســاً در اختیــار داشتــه و آن را مدیریت نماینــد. در این چارچوب، وکـلای خبـره مؤسسه، آماده انـد تا در مقـام تنظیم کننده ی قراردادهـا یا ناظـر بر تنظیم و اجـرای صحیح آنهـا، بـه یاری شرکتهــا، سازمانهــا و نهادهــا و نیز اشخاص حقیقی فعـال در امـور اقتصادی و اجتماعی بشتابند. 

 

کلیدواژه خود را وارد کنید