وکالت دعاوی

قبول وکالت دعاوی در این مؤسسه، طی مراحل ذیل صورت خواهد پذیرفت:

الف ـ ارائـه مشـاوره حقوقـی به موکـل توسط وکیـل مجرب و تعییـن دپارتمانهـای تخصصـی مرتبط با موضوع دعـوای موکل.

ب ـ مذاکـره موکل با مؤسسـه به منظور عقد قرارداد وکالت. در این مرحلـه، حداکثر همکاری ممکن از سوی مؤسسه با موکل بـه منظــور تعیین نرخ مناسب حق الوکالــه و تنظیم نحـوه پرداخت آن، با توجـه بـه امکانات مالـی و توان پرداخت موکل صورت خواهد پذیرفت. همچنین، در موارد خاصی ممکن است مؤسسه با درخواست موکل مبنی بر موکول شـدن پرداخت حق الوکاله یا قسمت اعظم آن به پایان مراحل دادرسی و صدور رأی به نفع موکل از سوی دادگاه صالح موافقت نماید.

ج ـ ارجاع پرونده موکل به دپارتمانهای تخصصی مرتبط و تعیین یک یا چند وکیل متخصص و صاحب تجربیات ویژه در زمینـه موضوع دعـوای موکـل به منظور تصدی پیگیـری و دفاع از دعوای له یا علیـه موکل در محاکم دادگستری یا اداری. در این خصوص نکاتی قابل ذکر به نظر می رسد:

* در صورت صلاحدید مؤسسه به تعیین و برگماری بیش از یک وکیل برای تصـدی دفاع از دعوای موکل در دعاوی خاص، این امر هیچ گونه هزینه اضافه ای برای موکل نداشته و تأمین هزینه های وکیل یا وکلای مازاد بر یک نفر به عهده مؤسسه خواهد بود. لیکن چنانچه تصدی دفاع از دعاوی موکل توسط بیش از یک وکیل به درخواست موکل صورت پذیرفته باشد، پرداخت هزینه های مازاد نیز بر عهده موکل قرار خواهد گرفت.

* تعیین وکیل یا وکلای مـورد ارجاع از میان وکلای عضـو دپارتمـان تخصصی مربوطه به عهده مؤسسـه خواهد بود، لیکـن چنانچـه موکل به تصـدی وکیل بخصوصی از میان وکلای مؤسسـه متمایل باشد، مؤسسـه، در صورت عدم وجود مانع خاص، با تقاضای موکل موافقت نموده و پرونده موکل را به وکیل مزبور ارجاع خواهد نمود.

* موکل می توانـد بدون نیـاز بـه ورود در دعـاوی قانونـی، صرفـاً امـر مذاکـره و مصالحـه با طرف دعـوای خود را به مؤسسه توکیل نماید.

ت ـ عقد قرارداد با موکل و آغاز فرآیند طرح و / یا دفاع از دعاوی موکل در مراجع قانونی صالح و یا مذاکره با طرف دعوای موکل به منظور حصول توافق و مصالحه، حسب مورد.

لطفاً جهت کسب اطلاعات در خصوص طرح “وکالت مجازی” به بخش مربوط به آن در همین تارنما مراجعه فرمایید.

 

کلیدواژه خود را وارد کنید