وکالت مجازی

نظر به ضرورت توسعه ی فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور حقوقی، چه به منظور  تنظیم مناسبات اجتماعی واقتصادی باهدف پیشگیـری از بروز اختلافات و دعاوی و چه به منظور حل و فصل یا پیگیری مؤثرتر دعاوی مطروحـه – که بی تردید، هم به پیشگیـری ازتضییع حقـوق صاحبان حق و هم به کاهش تراکم پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی کشور کمک شایان توجهی خواهد نمود – مؤسسه حقوقی دادبــان میهن اقدام به ارائـه خدمت نوینی تحت عنوان “وکالت مجازی” به هموطنان گرامی نموده است که هدف از آن، عمدتاً کاهش چشمگیر هزینه های مترتب بر امر وکالت است که بنا به تجربه، مهمترین مانع پیش روی بسیاری از هموطنان در گرایش به استفاده از خدمات حقوقی به شمار می رود.

در چارچوب این شیـوه، موکـل می توانـد، نظــر به امکانات مالی و توان پرداخت خود، از مؤسسـه درخواست وکیل مجازی نمایـد و، حسب مورد، با پرداخت هزینه هـای ناچیزی بالغ بر 15 الی 25 درصد از کل حق الوکالـه ی متعلقـه طبق تعرفه هـای جاری و ثابت مؤسسـه، بدون نیاز به استخـدام رسمی یک یا چنـد وکیل، از کلیـه ی خدمـات تخصصی حقوقـی که با فرض استخـدام یک وکیل خبره و کارآمد از آن برخوردار می شد (تنها به استثناء اعلام وکالت وکیل در دادگاه)، به شرح ذیل، استفاده نماید:

الـف ـ تخصیص یک یا چنـد وکیــل متخصـص در موضــوع دعــوای موکــل، به عنــوان مشـــاور اختصاصی موکل.

ب ـ مطالعه دقیق و کامل پرونده موکل توسط وکیل یا وکلای مربوطه.

ج ـ ارائه ی مشــاوره ی اولیــه ی کامــل و مبسـوط توسـط وکیـل یـا وکـلای مربوطــه به موکـل در خصوص موضوع دعوای وی.

د ـ تنظیم تخصصی دادخواست یا شکوائیه ی مربوط به دعوای موکل.

هـ ـ ارائه ی مشاوره هـای منظـم و هدایت گـام به گـام موکـل در طول مسیـر دادرسی، تا زمـان ختم رسیدگـی و صـدور رأی دادگـاه و حتی پس از آن و در مراحـل اجـرای رأی صـادره. مشـاوره هـای مذکور، عمدتاً معطوف به آماده سـازی موکـل برای شرکت در جلسـه یا جلسـات دادگـاه و طـراحی و تنظیم دفـاع مناسب برای هریک از مدعیـات قابل پیش بینی طرف دعـوا در دادگـاه و آموزش کامل موکل جهت ارائه ی دفاع طراحی شده است.

و ـ تنظیم تخصصی لوایحـی که در طـول مسیـر دادرسی ارائـه ی آنها به مرجع رسیدگـی ضروری است، به هر تعداد مورد نیاز.

ز ـ در صورت ضرورت و اقتضـا، حضـور وکیـل در جلسـه ی دادرسی به عنـوان مشـاور موکـل، بدون اعلام وکالت.

چنانکه ملاحظه می شــود، اگرچـه در این شیـوه ثبت دادخـواست یا شکوائیـه و دفـاع از دعــوا در جلسات دادرسی، رأساً توسط موکل صورت خواهد پذیرفت، لیکن در تمامی مراحـل دادرسی، موکل تحت حمایت و هدایت کامل یک یا چند وکیل خبره قرار خواهد داشت و دادخواستها و شکوائیه ها و لوایح مورد نیاز نیز تماماً توسط وکیل مربوطـه تنظیم و جهت ارائه به مرجع رسیدگی تحویل موکل شده و موکل نیز جهت حضـور در جلسه دادرسی، از حیث نحـوه ارائه دفاعیات لازم، مورد آموزش دقیق و کامل قـرار خواهـد گرفت. بدیـن ترتیب، موکـل با پرداخت هزینه هـایی به مراتب کمتـر، از خدمات حقوقی کامل، تقریباً همسنگ خدمات ناظر بر وکالت عادی برخوردار خواهد شد.

کلیدواژه خود را وارد کنید