درباره ما

مؤسسه حقوقی دادبان میهن، نهادی مستقل و خصوصی است که به منظور پاسخگویی به نیازهــای روز افـزون ایرانیان در پهنه ی ایران و جهان به خدمات تخصصی و کارآمد در حوزه های گوناگون حقوقی، تشکیل و تحت شماره ی 32241 در اداره ی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیـده و با تشکیل دپارتمانهــای تخصصـی، متشکل از تعـداد قابل توجهـی از وکلای خبـره ی دادگستـری، قضات سابـق و اساتیـد دانشگاههـای معتبـر کشــور ـ که هریک در زمینـه ی معینـی از حوزه هــای متنـوع علـم حقـوق، صاحب نظــر و برخوردار از تخصص و تجربیـات ویژه انـد ـ در چارچوب موضوع فعالیت خود، مشغول خدمت رسـانی به آحاد جامعه ی ایرانی است. شعار بنیادین مؤسسه، تلاش حداکثری در تأمین حقوق و ترفیه خاطر موکل است که بر سه پایـه ی دفاع پیگیـر و توقف ناپذیر از حقوق موکل، انعطاف حداکثـری به منظـور انطباق با شرایط و توان مالی موکـل در پرداخت حق الوکاله و اعتقـاد راسخ و عملی به اصل پاسخگـویی به موکل در همه حال متکی است. بدین منظور، مؤسسه دادبـان، علاوه بر کوشش به منظور تسهیل فرآیند استخـدام وکیل برای موکلین خود، چه از جنبه های مالی و چه غیر از آن، به ابتکارات متنوعی به منظـور بسط فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی به اقشار هرچه گسترده تر از جامعه ی ایران، بدون نگرانی از هزینه های بعضاً سنگین وکالـت، دست یازیـده است که از آن جملـه می تـوان به خدمـاتی نظیـر “وکالـت مجـازی” و “اشتراک” (به شـرح مندرج در دیگر بخشهـای همین تارنمـا) اشـاره کرد که برای نخستین بار و به ابتکار این مؤسسه در معرض استفـاده و قضاوت هموطنان گرانقدر قرار گرفته است. 

کلیدواژه خود را وارد کنید