حقوقی

حقوقی

حقوقی

مؤسسه حقوقی دادبان، برای نخستین بار در ایران، کوشیده است که با گردآوری تعدادی از وکلای زبده کشور به عنوان همکاران مؤسسه، ضمن تطبیق هرچه بیشتر شرایط خاص موکلین با شرایط مورد تقاضای وکلای برجسته مذکور، وکلای همکار با مؤسسه را نیز در دپارتمانهای تخصصی حقوقی، از قبیل حقوق املاک، حقوق قراردادها، حقوق شرکتها، حقوق کیفری، حقوق خانواده و… طبقه بندی نماید تا همزمان با پوشش دادن به بخشهای هرچه بزرگتری از جامعه مخاطب خدمات حقوقی، با توسّل به تخصص و ویژه کاری وکلایی که در هر پرونده بطور تخصصی مورد رجوع مؤسسه قرار می گیرند، راندمان فعالیت مؤسسه و سهم پرونده های موفق و معطوف به نتیجه های مطلوب موکلین از میان کل پرونده های ارجاعی به مؤسسه، به نحو چشمگیری افزایش یابد. لذا، مراجعین به مؤسسه می توانند آسوده خاطر باشند که در مسیر استفاده از خدمات حقوقی مؤسسه، نه فقط از حیث جنبه های مالی موضوع نسبت به دیگر مؤسسات معتبر حقوقی کشور شرایط مناسبتری در خصوص ایشان مراعات شده است، بلکه همچنین، وکلای مبرّز همکار با مؤسسه، در مقام استیفای حقوق آنان، کوچکترین منافذ و امکانات موجود در قوانین و مقررات موضوعه ی کشور را نیز از نظر دور نخواهند داشت.

کلیدواژه خود را وارد کنید